Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Tytuł projektu:
„Nośnik szczudłowy z zestawem specjalistycznych
maszyn do produkcji materiału szkółkarskiego”

 Nazwa beneficjenta:  ROLSAD A. Seliga
M. Wójciak G. Orzeszek
Spółka Jawna
Cele projektu Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata zestawu maszyn w postaci odpowiednio skonstruowanego nośnika szczudłowego wyposażonego w układ naprowadzania wraz z opryskiwaczem z pomocniczym strumieniem powietrza oraz biernymi i aktywnymi narzędziami do uprawy międzyrzędowej i specjalistycznym rozsiewaczem do nawozów.
Planowane efekty Rezultaty projektu, stanowiące innowację produktową na poziomie światowym, zostaną wdrożone w działalności gospodarczej wnioskodawcy, co umożliwi zaoferowanie na rynku krajowym i międzynarodowym nośnika szczudłowego z zestawem maszyn do produkcji materiału szkółkarskiej o cechach, właściwościach i parametrach niemożliwych do uzyskania w żadnych innych znanych technologiach.
 Wartość projektu:  6 336 600,00 PLN
 Wartość dofinansowania:  3 971 480,00 PLN
 Okres realizacji projektu:  01.09.2018 – 31.12.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka